A-05  華語中心學生卡Thẻ sinh viên của học sinh Hoa Ngữ

📄必備文件Hồ sơ cần thiết:

一張1吋大頭照1 ảnh 2*4

🏢地點Đại điểm:

華語中心Trung tâm Hoa Ngữ

🤲你會得到Bạn sẽ nhận được:

華語中心學生證Thẻ học sinh Hoa Ngữ

🕞耗時Thời gian nhận:

大約5個工作天內可拿到,華語中心會通知學生領取。

Khoảng 5 ngày sẽ nhận được, trung tâm Hoa ngữ sẽ thông báo cho học sinh đến nhận.

              

學生卡背後附圖書館條碼,學生可至圖書館借書,最多可借閱30本書,每本書可借20天。

Sau mỗi thẻ học sinh sẽ có mã vạch của thư viện trường, bạn có thể mượn sách từ thư viện, có thể mượn nhiều nhất 30 quyển mỗi quyển được mượn trong vòng 20 ngày.

本頁資訊僅供參考,最新資訊請洽詢華語中心和圖書館。

Trên đây là bản thông tin tham khảo, Hãy liên hệ với trung tâm Hoa Ngữ hoặc thư viện để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

瀏覽數: