A-02 課程分級與教材Giáo trình phân cấp và tài liệu học tập

華語課程根據華語文能力測驗程度進行分級。

Giáo trình Hoa Ngữ dựa vào độ khó của kỳ thi năng lực Hoa Ngữ để phân cấp.


教材:《新版實用視聽華語》1-2冊和《時代華語》3-4冊為主。

Tài liệu học tập: Sử dụng “Giáo trình thực dụng bản mới” quyển 1-2 và “Giáo trình thời đại” quyển 3-4 làm tài liệu chính.

 

請在確認課程級別後向老師購買課本。

Trước khi đăng ký mua sách từ giáo viên hãy xác nhận bạn muốn học tập tại lớp nào.


國家華語測驗推動工作委員會-華測會

若您想了解華語文能力測驗分級的詳細資訊,請至華測會官網查詢。

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về kỳ thi năng lực Hoa Ngữ, hãy vào trang mạng của hội đồng quản lý kỳ thi năng lực Hoa Ngữ để tìm hiểu thông tin chi tiết.

瀏覽數: